Règles de confidentialité

Trích dẫn từ Điều kiện sử dụng dịch vụ chung 2017-2018

SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

1- Chính sách sử dụng và bảo mật​

Dữ liệu cá nhân của sinh viên (tên họ, tên,địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, ngày sinh) do sinh viên cung cấp thông qua các hồ sơ đăng ký sơ tuyển và các hồ sơ đăng ký hành chính được thu thập và xử lý bởi EGE để EGE có thể thực hiện việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên dựa theo yêu cầu đã được cam kết (bao gồm tất cả các chương trình chính, các dịch vụ cộng thêm và hỗ trợ miễn phí).

 

Dựa theo luật Công nghệ thông tin và Tự do ( Informatique et des Libertés ) của Ủy ban Quốc gia Công nghệ thông tin và Tự do (CNIL) được thiết lập ngày 6 tháng 1 năm 1978 và được điều chỉnh ngày 6 tháng 8 năm 2004 liên quan đến việc sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân của sinh viên; EGE cố gắng thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp - bao gồm các biện pháp kỹ thuật cũng như các phương pháp tổ chức quản lý - nhằm đảm bảo tối đa tính bảo mật của dữ liệu cá nhân mà EGE bắt buộc phải thu thập để tránh sự mất mát, hủy hoại tình cờ,thay đổi và truy cập trái phép.

 

Trong khuôn khổ của việc thực hiện việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các chương trình và dịch vụ khác đã cam kết giữa EGE và sinh viên, dữ liệu cá nhân của sinh viên sẽ được cung cấp cho các bộ phận nhân sự liên quan trong nội bộ EGE, với các tổ chức/cá nhân đón tiếp, với bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ/nhà phân phối dịch vụ và với một số cá nhân hoặc tổ chức tham gia một phần hoặc toàn phần trong quy trình cung cấp dịch vụ của EGE cho sinh viên.

Cũng dựa theo luật này, sinh viên được quyền truy cập và yêu cầu cải chính thông tin cá nhân của mình khi cần thiết hoặc những cơ quan chức năng có thẩm quyền được quyền yêu cầu truy cập thông tin khi có lệnh đặc biệt  liên quan đến cá nhân sinh viên này . Quyền truy cập và cải chính dữ liệu thông tin cá nhân chỉ có thể được thực hiện khi sinh viên trình bày đầy đủ các giấy tờ xác minh danh tính của mình hoặc người đại diện hợp pháp trong trường hợp đối với sinh viên dưới tuổi vị thành niên hoặc người mất năng lực sức khỏe.

2 - Thông tin liên lạc CNIL

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07

Tél. 01 53 73 22 22  Fax 01 53 73 22 00

www.cnil.fr www.educnum.fr

http://linc.cnil.fr

https://twitter.com/cnil

https://fr-fr.facebook.com/CNIL/

https://fr.linkedin.com/

Tải tài liệu giới thiệu về CNIL 

 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG WEBSITE VÀ QUYỀN SỞ HỮU

 

 

Những trang website www.ege-vietnam.com; www.ege-france.com thuộc quyền sở hữu của EGE. Những website trên hoặc tất cả những websites khác thuộc quyền sở hữu của EGE chỉ áp dụng cho các đối tượng sử dụng với mục đính riêng tư/cá nhân và hoàn toàn không áp dụng cho việc sử dụng nhằm mục đích thương mại. Ngoại trừ các cá nhân và các tổ chức được EGE có các văn bản hợp tác hoặc cộng tác thương mại với EGE, được quyền sử dụng thông tin các trang website nêu trên cho mục đích thương mại và đương nhiên việc sử dụng cũng chỉ nằm trong phạm vi quyền hạn cho phép của văn bản đó.

Những chương trình, dịch vụ, phần mềm ứng dụng, cấu trúc trình bày sản phẩm, cấu hình website cũng như những nội dung, thông tin, tài liệu, công cụ chi tiết được áp dụng trong những website nêu trên đều thuộc bản quyền trí tuệ của EGE. Điển hình như  thương hiệu, nội dung bài viết, thiết kế, logos, hình ảnh, văn bản tài liệu, videos, biểu tượng…là sở hữu độc quyền bởi EGE, nhà cung cấp và các tổ chức/cá nhân phân phối dịch vụ EGE.

EGE nghiêm cấm tất cả các hành vi chỉnh sửa, tái bản, phiên bản, sao chép, phân phối, bán và bán lại một phần hay toàn phần thông tin nội dung trên các website đã nêu trên cho mục đích thương mại trái phép dưới tất cả mọi hình thức và mọi phương tiện.