TỔ CHỨC ĐỐI TÁC ĐẠI DIỆN

Danh hiệu Tổ chức đối tác đại diện EGE được cấp cho các công ty có đủ điều kiện áp dụng các chức năng và điều khoản trong chương trình Đối tác của EGE.

 

TỔ CHỨC ĐỐI TÁC ĐẠI DIỆN THU HỘ EGE

Công ty Giáo Dục Toàn Cầu Euroasia Việt Nam và Công ty Động Lực Vàng là 02 Đối tác Thu hộ cho EGE tại Việt nam

CTY GIÁO DỤC TOÀN CẦU EUROASIA VIỆT NAM (EGEVN)

1

Được EGE ủy quyền thu hộ tại Việt nam

Hồ Chí Minh, Việt nam

Vũ NGUYỄN , Giám đốc EGEVN

0939-588-566

CTY ĐỘNG LỰC VÀNG (GM)

1

Được EGE ủy quyền thu hộ tại Việt nam

Đà nẵng , Việt nam

Sơn PHẠM , Giám đốc GM

0935-125-062

Meilleur Agence Placement Stage en Asie

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE LinkedIn - Euroasia Global Education - Stage à l'étranger
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Lille, France

( Ancien : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

PRINCIPAUX PROGRAMMES

Stages à l'étranger

Au pair Homestay

Etudier en France

Summer programs

Jobs à l'étranger

Voyages étudiants

Les services optionnels

FAQs

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0