Tell us

Your Story abroad

September 30, 2016

Vietnamese Student - 2016

Mình là sinh viên năm cuối của trường Saigontech Technology Institut - Phân nhánh của trường Houston College Texas, USA. Thực tập tại Pháp là cho bản thân cơ hội thử thách trong môi trường quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và trả...

Please reload

Posts Récents

December 18, 2016

Please reload

Archives