Tell us

Your Story abroad

December 17, 2016

 Vietnamese Student - 2016

Mình đang bắt đầu một năm học hỏi và du lịch Pháp cùng gia đình bảo lãnh ! :) 

Ước mơ và hy vọng đã thành hiện thực, Paris tôi yêu :) :)

Please reload

Posts Récents

December 18, 2016

Please reload

Archives